Współzawodnictwo

Regulamin współzawodnictwa gromad i drużyn Hufca ZHP Konin

Cele wspinaczki:
– podniesienie jakości pracy gromad i drużyn hufca,
– stawianie sobie wyzwań przez gromady/drużyny,
– ocena pracy jednostek i motywowanie ich do aktywizowania swoich działań,
– rywalizacja o Tytuł „Zdobywcy Szczytów”.

Zasady:
1.    Wspinaczka odbywa się przez cały rok harcerski (od września do sierpnia).
2.    Wspinaczka odbywa na trzech poziomach:

 • wspinaczka na Gubałówkę
 • wspinaczka na Giewont
 • wspinaczka na Rysy

3. We wspinaczce na szczyt uczestniczą wszystkie gromady zuchowe, drużyny harcerskie, starszoharcerskie, wędrownicze i wielopoziomowe hufca.
4. Wspinaczkę na szczyt prowadzą i oceniają namiestnicy.
5. Drużyny, które zaliczyły odpowiedni poziom wspinaczki mogą nosić plakietkę w kształcie koła o średnicy 3 centymetrów z zarysem trzech różnej wysokości szczytów w białym kolorze na patce prawej kieszeni.
6. Na każdym poziomie wspinaczki plakietka ma w inny kolor:

 • zdobywcy Gubałówki noszą plakietkę granatową;
 • zdobywcy Giewontu noszą plakietkę zieloną;
 • zdobywcy Rysów noszą plakietkę czerwoną.

7. Gromady i drużyny co roku rozpoczynają swoją wspinaczkę od początku. Jaki szczyt zdobędą w danym roku zależy od liczby zdobytych czekanów.
8. Gromada i drużyna, która wspięła się na Rysy otrzymuje tytuł „Zdobywcy Szczytów” na następny rok harcerski wraz z „gwoździem” na drzewiec proporca.
9. Niezależnie od zdobytego szczytu, plakietkę można nosić tylko przez następny rok harcerski. Gwóźdź na proporcu jako symbol zdobycia Rysów pozostaje na nim, jako pamiątka.
10. Podsumowanie „Wspinaczki na szczyt” odbywa się podczas Harcerskiego Startu.
11. Aby zdobyć odpowiedni szczyt gromada i drużyna musi zdobyć odpowiednią liczbę czekanów zgodnie z zasadami ich przyznawania:

 

 

  Gubałówka Giewont Rysy
Liczba czekanów Liczba czekanów Liczba czekanów
Gromady zuchowe 14-17
18-22 od 23
Drużyny harcerskie, starszoharcerskie, wędrownicze i wielopoziomowe 16-19 20-24 od 25
Drużyny Nieprzetartego Szlaku 10-13 14-18 od 19

 

 

12. Warunkiem ukończenia współzawodnictwa i przyznania nagrody jest:
– Złożenie programu pracy gromady/drużyny.
– Złożenie oświadczenia o prowadzeniu gromady/drużyny.
– Brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich.

Zasady przyznawania czekanów w tabeli współzawodnictwa

1.    Za spełnienie każdego z wymagań gromada/drużyna otrzymuje czekan.
2.    Komenda hufca ma prawo przyznać czekan jednostce za osiągnięcie nie ujęte w regulaminie współzawodnictwa.
3.    Czekany przyznawane są gromadzie/drużynie systematycznie w ciągu roku.
4.    Tablica współzawodnictwa publikowana jest na bieżąco na stronie internetowej hufca.
5.    Każda jednostka jest zobowiązana do przesłania meldunku kwartalnego namiestnikowi do ostatniego dnia danego kwartału, tj.

 • I kwartał (IX-XI) – do 30.11
 • II kwartał (XII-II) – do 28.02
 • III kwartał (III-V) – do 31.05
 • IV kwartał (VI-VIII) – do. 31.08.

Do meldunku można załączyć zdjęcia i inne materiały. Drużyny harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze do meldunku załączają rozkazy.

6. Meldunek kwartalny oraz inne dokumenty są podstawą do przyznawania przez namiestnika czekanów:

 • 1 czekan na rok przyznawany za złożony w terminie i zatwierdzony przez namiestnika program pracy jednostki harcerskiej;
 • 1 czekan na kwartał przyznawany za przesłanie do namiestnika meldunku kwartalnego w terminie,
 • 1 czekan na kwartał przyznawany drużynom harcerskim, starszoharcerskim, i wędrowniczym za przesłanie do namiestnika rozkazów drużynowego w terminie,
 • czekany za udział w imprezach harcerskich przyznawane są po zakończeniu imprezy na podstawie zweryfikowanych kart zgłoszeń. Aby jednostka otrzymała czekan za udział w imprezie hufcowej (w tym w imprezie namiestnictwa i innej odbywającej się w hufcu), powinno uczestniczyć w niej co najmniej 50% stanu jednostki wykazanego w Ewidencji ZHP. Za udział w imprezach chorągwianych, centralnych i innych pozahufcowych jednostka otrzymuje czekan bez względu na liczbę uczestników.
 • czekany za zdobycie specjalności są przyznawane drużynom harcerskim, starszoharcerskim i wędrowniczym;
 • czekany za zdobycie znaku służby są przyznawane drużynom wędrowniczym;
 • 1 czekan na kwartał otrzymuje gromada zuchowa, która zdobyła sprawność zespołową,
 • 1 czekan na rok otrzymuje gromada zuchowa za zdobycie sprawności indywidualnych w liczbie odpowiadającej liczbie członków gromady,
 • 1 czekan na kwartał otrzymuje drużyna harcerska, starszoharcerska i wędrownicza za zdobycie sprawności harcerskich w liczbie odpowiadającej liczbie członków drużyny (sprawności muszą być przyznane rozkazem drużynowego załączonym do kwartalnego meldunku),
 • 1 czekan na rok otrzymuje gromada zuchowa, drużyna harcerska, starszoharcerska i wędrownicza za zdobycie gwiazdek zuchowych lub stopni harcerskich w liczbie odpowiadającej liczbie członków drużyny (w przypadku drużyn harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych stopnie muszą być przyznane rozkazem drużynowego załączonym do kwartalnego meldunku),
 • 1 czekan na kwartał otrzymuje jednostka za udział w przedsięwzięciu lokalnym, patriotycznym bądź charytatywnym;
 • jednostka harcerska otrzymuje czekan za zrealizowanie zadań w ramach Turnieju Zastępów/Turnieju Gromad. Podstawą przyznania czekanów jest decyzja Rady Turnieju, zgodnie z zasadą, że 50 punktów w Turnieju to 1 czekan. W naliczeniu punktów nie bierze się pod uwagę punktów premiowanych w regulaminie Turnieju. Podstawą przyznania czekanów jest publikacja wyników i meldunek kwartalny;
 • z-ca komendanta ds. programowych przyznaje dodatkowe czekany jednostkom za zaangażowanie w organizację imprez hufcowych, imprez namiestnictw, a także obozu i zimowiska.

7. W przypadku zauważenia nieścisłości w przyznaniu czekanów drużynowy ma prawo zgłosić prośbę o wyjaśnienie sytuacji do zastępcy komendanta hufca ds. programowych.
8. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do z-cy komendanta hufca ds. programowych.

 

TABLICA WSPÓŁZAWODNICTWA 2012/2013

TABLICA WSPÓŁZAWODNICTWA 2013/2014

TABLICA WSPÓŁZAWODNICTWA 2014/2015

TABLICA WSPÓŁZAWODNICTWA 2015/2016

TABLICA WSPÓŁZAWODNICTWA 2016/2017

TABLICA WSPÓŁZAWODNICTWA 2017/2018

TABLICA WSPÓŁZAWODNICTWA 2018/2019

TABLICA WSPÓŁZAWODNICTWA 2019/2020

WZÓR MELDUNKU KWARTALNEGO

wróć

Kontakt

Komenda Hufca ZHP
ul. Harcerska 4,
62-510 Konin
tel. 63 243 19 20,
kom. 602 757 637
e-mail: konin@zhp.pl
BZ WBK 1/O Konin
84 1090 1199 0000 0000 1900 2831

Biuro KH czynne
od poniedziałku do piątku
9.00-15.00

Dane do faktury
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
NIP 778-14-40-251

Kontakt ZHU Konin