Współzawodnictwo

 

Regulamin współzawodnictwa gromad i drużyn Hufca ZHP Konin
„Wspinaczka na szczyt”

Cele wspinaczki:

 • podniesienie jakości pracy gromad i drużyn hufca,
 •  stawianie sobie wyzwań przez gromady/drużyny,
 • ocena pracy jednostek i motywowanie ich do aktywizowania swoich działań,
 •  rywalizacja o Tytuł „Zdobywcy Szczytów”.

Zasady:
1. Wspinaczka odbywa się przez cały rok harcerski (od września do sierpnia).
2. Wspinaczka odbywa na trzech poziomach:

 • wspinaczka na Gubałówkę,
 • wspinaczka na Giewont,
 • wspinaczka na Rysy.

3. We wspinaczce na szczyt uczestniczą wszystkie gromady zuchowe, drużyny harcerskie, starszoharcerskie, wędrownicze i wielopoziomowe hufca.
4. Wspinaczkę na szczyt prowadzą i oceniają namiestnicy.
5. Drużyny, które zaliczyły odpowiedni poziom wspinaczki mogą nosić plakietkę
w kształcie koła o średnicy 3 centymetrów z zarysem trzech różnej wysokości szczytów w białym kolorze na patce prawej kieszeni munduru.
6. Na każdym poziomie wspinaczki plakietka ma inny kolor:

 • zdobywcy Gubałówki noszą plakietkę granatową;
 • zdobywcy Giewontu noszą plakietkę zieloną;
 • zdobywcy Rysów noszą plakietkę czerwoną.

7. Gromady i drużyny co roku rozpoczynają swoją wspinaczkę od początku.
8. Gromada i drużyna, która wspięła się na Rysy otrzymuje tytuł „Zdobywcy Szczytów” na następny
rok harcerski wraz z „gwoździem” na drzewiec proporca.
9. Niezależnie od zdobytego szczytu, plakietkę można nosić tylko przez następny rok harcerski.
Gwóźdź na proporcu jako symbol zdobycia Rysów pozostaje na nim, jako pamiątka.
10. Podsumowanie „Wspinaczki na szczyt” odbywa się corocznie podczas Harcerskiego Startu.
11. Aby zdobyć odpowiedni szczyt gromada i drużyna musi zdobyć odpowiednią liczbę czekanów
zgodnie z zasadami ich przyznawania:

12. Warunkiem ukończenia współzawodnictwa i przyznania nagrody jest:

 • Złożenie programu pracy gromady/drużyny.
 • Podpisanie oświadczenia o prowadzeniu gromady/drużyny.
 • Brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich.
 • Regulaminowe umundurowanie członków drużyny.
 • W przypadku zdobycia Rysów – posiadanie proporca drużyny.

Zasady przyznawania czekanów w tabeli współzawodnictwa:
1) Za spełnienie każdego z wymagań gromada/drużyna otrzymuje czekan.
2) Komenda hufca ma prawo przyznać czekan jednostce za osiągnięcie nie ujęte
w regulaminie współzawodnictwa.
3) Czekany przyznawane są gromadzie/drużynie systematycznie w ciągu roku harcerskiego.
4) Tablica współzawodnictwa publikowana jest na bieżąco na stronie internetowej hufca.
5) Każda jednostka jest zobowiązana do przesłania meldunku kwartalnego namiestnikowi do
ostatniego dnia danego kwartału, tj.

 • I kwartał (IX-XI) – do 30.11
 •  II kwartał (XII-II) – do 28.02
 •  III kwartał (III-V) – do 31.05
 •  IV kwartał (VI-VIII) – do. 31.08.

6) Do meldunku można załączyć zdjęcia i inne materiały. Drużyny harcerskie, starszoharcerskie i
wędrownicze do meldunku załączają rozkazy, w których przyznawane są stopnie i sprawności, o
których mowa w danym meldunku.
7) Meldunek kwartalny oraz inne dokumenty są podstawą do przyznawania przez namiestnika
czekanów:

 • 1 czekan na rok przyznawany za złożony w terminie i zatwierdzony przez namiestnika
  program pracy jednostki harcerskiej;
 •  1 czekan na kwartał przyznawany za przesłanie do namiestnika meldunku kwartalnego w
  terminie;
 • 1 czekan na kwartał przyznawany drużynom harcerskim, starszoharcerskim
  i wędrowniczym za przesłanie do namiestnika rozkazów drużynowego w terminie;
 • Czekany za udział w imprezach harcerskich przyznawane są po zakończeniu imprezy na
  podstawie zweryfikowanych kart zgłoszeń. Aby jednostka otrzymała czekan za udział w
  imprezie hufcowej (w tym w imprezie namiestnictwa i innej odbywającej się w hufcu),
  powinno uczestniczyć w niej co najmniej 50% stanu jednostki wykazanego w Ewidencji
  ZHP. Za udział w imprezach chorągwianych, centralnych i innych pozahufcowych
  jednostka otrzymuje czekan bez względu na liczbę uczestników;
 •  czekany za zdobycie specjalności są przyznawane drużynom harcerskim,
  starszoharcerskim i wędrowniczym;
 •  czekany za zdobycie znaku służby są przyznawane drużynom wędrowniczym;
 •  1 czekan na kwartał otrzymuje gromada zuchowa, która zdobyła sprawność zespołową;
 •  1 czekan na rok otrzymuje gromada zuchowa za zdobycie sprawności indywidualnych w
  liczbie odpowiadającej liczbie członków gromady;
 •  1 czekan na kwartał otrzymuje drużyna harcerska i starszoharcerska
  za zdobycie sprawności harcerskich w liczbie odpowiadającej liczbie członków drużyny
  (sprawności muszą być przyznane rozkazem drużynowego załączonym do meldunku
  kwartalnego);
 •  1 czekan na kwartał otrzymuje drużyna wędrownicza za zdobycie sprawności
  harcerskich oraz uzyskanie uprawnień państwowych, certyfikatów itp. (np.: kurs KPP,
  prawo jazdy, egzamin maturalny, certyfikat językowy) w liczbie odpowiadającej liczbie członków drużyn (sprawności muszą być przyznane rozkazem drużynowego załączonym do meldunku kwartalnego)
 • 1 czekan na rok otrzymuje gromada zuchowa, drużyna harcerska, starszoharcerska za zdobycie gwiazdek zuchowych lub stopni harcerskich w liczbie odpowiadającej liczbie członków drużyny (w przypadku drużyn harcerskich, starszoharcerskich stopnie muszą być przyznane rozkazem drużynowego załączonym do meldunku kwartalnego);
 • 1 czekan na rok otrzymuje drużyna wędrownicza za zdobycie stopni harcerskich i instruktorskich w liczbie odpowiadającej 50% liczebności drużyny (w przypadku drużyn wędrowniczych stopnie muszą być przyznane rozkazem drużynowego załączonym do meldunku kwartalnego);
 • 1 czekan na rok otrzymuje gromada zuchowa, drużyna harcerska, starszoharcerska i wędrownicza za realizację jednej z zaproponowanych przez namiestników na dany rok harcerski propozycji programowych;
 • 1 czekan w roku otrzymuje gromada/drużyna, której drużynowy ukończył, co najmniej jedną harcerską formę kształcenia;
 • 1 czekan w roku otrzymuje gromada/drużyna, której przynajmniej jednej spośród funkcyjnych ukończył, co najmniej jedną harcerską formę kształcenia;
 • 1 czekan na kwartał otrzymuje jednostka za udział w przedsięwzięciu lokalnym,
  patriotycznym bądź charytatywnym;
 •  z-ca komendanta ds. programowych przyznaje dodatkowe czekany jednostkom za
  organizację lub zaangażowanie w organizację imprez hufcowych, imprez namiestnictw, a
  także obozu i zimowiska, w tym pełnienie funkcji drużyny sztabowej;
 •  z-ca komendanta ds. programowych przyznaje dodatkowy 1 czekan w kwartale
  jednostkom za działania własne gromady/drużyny, podjęte z własnej inicjatywy, które nie
  wpisują się w działalność ujętą w regulaminie wspinaczki. Warunkiem przyznania
  czekanów jest wpisanie tych działań w meldunek kwartalny
  oraz odpowiednie udokumentowanie na prośbę przyznającego;
 •  w przypadku zaistnienia konieczności działalności zdalnej namiestnik przyznaje 0-3
  czekanów za „zdalne harce” gromady/drużyny; liczba czekanów uzależniona jest od
  ilości, systematyczności i jakości podejmowanych działań; wszelkie niejasności
  konsultowane są z z-cą komendanta ds. programowych.

8) W przypadku zauważenia nieścisłości w przyznaniu czekanów drużynowy ma prawo zgłosić
prośbę o wyjaśnienie sytuacji do namiestnika.
9) Sporne kwestie dotyczące otrzymania przez drużyny czekanów rozstrzyga z-ca komendanta
hufca ds. programowych.
10) Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do z-cy komendanta hufca
ds. programowych.

 

TABLICA WSPÓŁZAWODNICTWA 2012/2013

TABLICA WSPÓŁZAWODNICTWA 2013/2014

TABLICA WSPÓŁZAWODNICTWA 2014/2015

TABLICA WSPÓŁZAWODNICTWA 2015/2016

TABLICA WSPÓŁZAWODNICTWA 2016/2017

TABLICA WSPÓŁZAWODNICTWA 2017/2018

TABLICA WSPÓŁZAWODNICTWA 2018/2019

TABLICA WSPÓŁZAWODNICTWA 2019/2020

TABLICA WSPÓŁZAWODNICTWA 2020/2021

MELDUNEK KWARTALNY

wróć

Kontakt

Komenda Hufca ZHP
ul. Harcerska 4,
62-510 Konin
tel. 63 243 19 20,
kom. 602 757 637
e-mail: konin@zhp.pl
BZ WBK 1/O Konin
84 1090 1199 0000 0000 1900 2831

Biuro KH czynne
od poniedziałku do piątku
9.00-15.00

Dane do faktury
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
NIP 778-14-40-251

Kontakt ZHU Konin