Władze

Zjazd Hufca

Jest on najwyższą władzą hufca. W Zjeździe Hufca bierze udział kadra hufca. Głos decydujący ma taki członek kadry, który posiada przydział służbowy oraz opłacił składki członkowskie. Zjazd obraduje jako zwykły, sprawozdawczy oraz nadzwyczajny

Zjazd Zwykły Hufca

Zwołuje go komenda hufca co cztery lata. Decyduje on o najważniejszych sprawach hufca. Przyjmuje program rozwoju, rozpatruje i zatwierdza sprawozdania wszystkich władz hufca za okres od ostatniego zjazdu zwykłego, podejmuje (na wniosek komisji rewizyjnej hufca) uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca za okres pomiędzy zjazdami. Zjazd wybiera też komendanta hufca i na jego wniosek określa liczebność i skład komendy hufca, w tym co najmniej jednego zastępcę i skarbnika hufca. Na zjeździe wybierana jest także komisja rewizyjna hufca, delegaci na zjazd chorągwi oraz może zostać wybrany sąd harcerski hufca.

Zjazd Sprawozdawczy Hufca

Odbywa się raz w połowie kadencji. Szczegółowy terminarz zjazdów sprawozdawczych określa Rada Naczelna ZHP. Zjazd ten zwołuje komenda hufca. Rozpatruje on sprawozdania władz hufca, w tym sprawozdanie finansowe za okres od ostatniego zjazdu zwykłego hufca. Rozpatruje opinie komisji rewizyjnej hufca i komendy chorągwi w sprawie przedłożonego przez komendę sprawozdania. Podejmuje (na wniosek komisji rewizyjnej hufca) uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca za okres od ostatniego zjazdu zwykłego. Oceniana jest też realizacja uchwał zjazdu hufca. Obraduje również nad sprawami właściwymi dla zjazdu nadzwyczajnego hufca, jeżeli wniosek o rozpatrzenie takich spraw złożył komendant hufca, komisja rewizyjna hufca lub komenda chorągwi. Jeżeli zjazd nie udzieli absolutorium członkowi komendy, na zjeździe sprawozdawczym może zostać podjęta decyzja o wygaśnięciu jego mandatu i mogą zostać dokonane wybory uzupełniające. Jeżeli absolutorium nie zostanie udzielone komendantowi hufca i podjęta zostanie decyzja o wygaśnięciu jego mandatu zjazd wybiera nowego komendanta oraz na jego wniosek nowej komendy hufca.

Zjazd Nadzwyczajny

Zjazd ten może zostać zwołany przez komendę hufca, komendanta hufca, komisję rewizyjną hufca, komendę chorągwi oraz z własnej inicjatywy lub na żądanie 1/3 członków zwyczajnych pełniących w hufcu funkcje instruktorskie. Zjazd ten może obradować wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

Komenda Hufca

W skład komendy hufca wchodzą minimum osoby: komendant hufca, skarbnik i co najmniej jeden zastępca komendanta hufca. Komenda Hufca określa organizację i regulamin pracy komendy hufca, buduje wspólnotę instruktorską oraz wspólnotę podstawowych jednostek organizacyjnych. Komenda przyjmuje plan pracy hufca oraz przyjmuje sprawozdanie z jego realizacji, a także tworzy warunki do realizacji programu rozwoju hufca. Zatwierdza ona budżet hufca oraz, jak w przypadku planu pracy hufca, przyjmuje sprawozdanie z jego realizacji. Zadaniem Komendy Hufca jest nadzór i koordynacja, ocena działalności, a także pomoc przy prowadzeniu gromad, drużyn i innych jednostek hufca. Koordynuje działalność Ruchu Przyjaciół Harcerstwa na terenie hufca. Podejmuje ona uchwały także w innych sprawach, wniesionych przez członków komendy. Komenda wykonuje też inne zadania określone przez Zjazd ZHP, władze naczelne oraz władze chorągwi.

W skład Komendy naszego hufca wchodzą:

 • Komendant hufca: hm. Tomasz Rybarczyk
 • Skarbnik hufca: phm. Agnieszka Kałużna
 • Zastępca komendanta ds. organizacyjnych: phm. Antoni Sucharski
 • Zastępca komendanta hufca ds. pracy z kadrą: pwd. Maria Jucyk
 • Zastępca komendanta hufca ds. programowych: pwd. Katarzyna Węgielnik
 • Zastępca komendanta hufca ds. wsparcia jednostek: phm. Dorian Jarek
 • Członkowie komendy hufca:
 • phm. Magdalena Gulajew
 • phm. Kamila Oblizajek
 • phm. Marcin Jędro
 • pwd. Weronika Wiśniewska

Na czele Komendy Hufca stoi Komendant Hufca, który kieruje pracą komendy hufca, bieżącą działalnością hufca, reprezentuje hufiec, wydaje rozkazy, prowadzi gospodarkę finansową hufca. Jak wyżej wspomnieliśmy Komendantem Hufca ZHP Konin od 2023 roku jest hm. Tomasz Rybarczyk.

Komisja Rewizyjna Hufca

Komisja Rewizyjna Hufca jest organem kontrolnym hufca, odpowiedzialnym przed zjazdem hufca, liczącym co najmniej 3 członków. Czuwa ona nad zgodnością działania komendy hufca i komendanta oraz jednostek organizacyjnych hufca ze Statutem ZHP i przepisami prawa. Sprawuje ona kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości. Ocenia realizację programu rozwoju hufca, przedstawia komendzie hufca zalecenia i wnioski, a zjazdowi hufca sprawozdanie ze swej działalności, oraz ocenę działalności wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca. Wykonuje także zadania kontrolne zalecone przez komisje rewizyjne wyższego stopnia.

Do Komisji Rewizyjnej naszego hufca należą:

 • hm. Aleksandra Tomkowiak – przewodnicząca
 • hm. Krzysztof Lamprycht – z-ca przewodniczącej
 • hm. Lech Kwiatkowski – członek
 • phm. Aneta Strużyńska – członkini
 • phm. Zofia Błaszczyk- członkini

 

Sąd Harcerski

Sąd Harcerski rozpatruje sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez starszyznę, instruktorów i kadrę. Rozpatruje również odwołania od decyzji o skreśleniu z listy członków ZHP albo od orzeczenia sądu harcerskiego o skreśleniu z listy członków ZHP. Odwołania od decyzji w sprawie zaliczenia służby instruktorskiej oraz inne odwołania. Postępowanie przed sądami harcerskimi jest dwuinstancyjne. Sąd obraduje w składzie 3 osobowym.

W skład Sądu Harcerskiego Naszego hufca wchodzą:

 • hm. Lidia Huderewicz – przewodnicząca
 • hm. Irena Duczmal – członkini
 • hm. Bogdan Madajczak – członek

 

 

 

wróć

Kontakt

Komenda Hufca ZHP
ul. Harcerska 4,
62-510 Konin
tel. 63 243 19 20,
kom.
e-mail: konin@zhp.pl
BZ WBK 1/O Konin
84 1090 1199 0000 0000 1900 2831

Biuro KH czynne
od poniedziałku do piątku
9.00-15.00

Dane do faktury
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin
ul. Wilków Morskich 23/25
60-480 Poznań
NIP 778-14-40-251

Kontakt ZHU Konin

Śledź nas w social media